:קראפה לע הדלוג טקייורפ
90 - ה תונש תליחתב "רימר" תרבח י"ע הנבנש טקייורפה
םירוגמל םייתרקויהו םילודגה םיטקיורפה דחאל בשחנ
םומיחה תא התשע רדרא תרבח .ביבא-לתב
:םהניב ,טקייורפב תוריד לש בר רפסמב
,ךוברבא תחפשמ ,ןיסדוי תחפשמ ,סורג 'פורפ לש ותיב
.חונמה ןוסירא דת לש ותיב תא ןכו רגניליוצ תחפשמ

:ןומרחה רתא
.1997 ,ביטא הוונב יקס רתא
.רתאה לש םיירוביצה םירוזאב יתפציר-תת םומיח
:שרוחה רפכ ץוביק
ץוביקה לש היקוניתב יתפציר-תת םומיח .1973

:הלהצ
1995 ב העצוב הדובעה .יטנאקר ןואל תיב


info@erder.co.il