ץיבוקיצירה ינול לש ותיב

םייתעג ג"כ 'חר םייח גרבנייטש
.הנש 15 תנקתומ תכרעמ
ש"המר תורמצ טקייורפ רלפש 'פשמ
.89' תנשב עצוב
םייתעבג הרונמ 'חר יקסניצופוא 'פשמ
.80' תנשב הדובע העצוב
א"ת 1 באוי 'חר יפרו תילגיס ימלשורי
הירסק רבניע 'חר בקעיו הלוש םייובניול
צ"לשאר השמ יתפרצ
א"ת 5 הנירל הד ףסוי 'חר ימע גרבנזור
ןח תמר 43 יתעבג 'חר לואש רלקטש
ןמטיירב תחפשמ תיב

.78' תנשב ןקתוה הלהצ 27 והינב 'חר יבהז 'פשמ
הנש 18 ינפל ןקתוה פ"לצרה 71 ל"צא 'חר רנבא רפט
.ש"המר 10 י"חל 'חר הוחו ןליא ןואלג
א"ת 20 הכלמה ןויצ םולש 'חר יבא ןרטש
.הנש 14 ינפל ןקתוה םומיח
הננער 73 הביקע 'חר בד יקסבוקורטס
.85' תנשמ הנקתוה
הילצרה 73 הליסמה 'חר יקצמיטס 'פשמ
.84' תנשמ הנקתוה
והירמש רפכ ,ןרוהדלוו תחפשמ תיב

אבס-רפכ 7\44 רוניד 'חר יפר טסורפ
הננער 3 ןיול והירמש 'חר בד ביבח
.94' תנש ךלהמב תפסונ הדובע המלשוה םינש 10 ינפל הנקתוה תכרעמ
והירמש רפכ םינרוא 'חר הנרוא 'ץיבוטסוש
.םינש 10 לעמ ,והירמש רפכ 31 תודשה ךרד הדרוו לאוי דנרב
הילצרה קוק ברה 'חר רוטקפס 'פשמ
.89' תנשב תכרעמ הנקתוה
הקפא 5 ש"יח 'חר וקרמו לעי ונר'זב
א"ת ךורב-לת 5 ןיקסמ 'חר קילומש רדנלוה
ןמרדפ תחפשמ תיב

.ביבא תמר 14 רמייהנפוא 'חר בד ןמטואל
דוד ילדגמ - א"ת 4 ירוא 'חר המלש דלוג
.94' תנש ךלהמב תכרעמ הנקתוה ,א"ת קראפה לע הדלוג ןוסירא דט
. 93 תנשב ןקתוה ,והירמש רפכ ראבה 'חר יטרג ירזע
.ש"המר 43 ןושחנ 'חר רלה 'פשמ
.הנש 22 ינפל םומיח ןקתוה,ש"המר 42 ןושחנ 'חר הפשוי 'פשמ
ביבא תמר רגייג 'חר רמרק 'פשמ
.95 תנשב העצוב הדובעה ןויצ ינב בשומ יקושו תימולש שרוח
קדצ הוונ 5 גלזמא 'חר ןוריו ןוירמ רלימ
ש"המר 110 בחרמל 'חר יגחו הכלמ ןייטשלימ
:עוצקמ ישנא
03-5717192:לט םייח גרבנייטש סדנהמ .03-5222381 :לט מ"עב תועקשהו ןיינב דוד יקילבב
תורידב תונקתה תועצובמ ,ןיינב תונלבק- ןושמש גילז .09-8620451 :לט מ"עב םיסדנהמ רב ליג
"קראפה לע הדלוג" ינוב- רימר תרבח ל"כנמ-ריאמ ןיסדוי .א"תב םיה לומ 'ל ןוכישב טקייורפ
,יקימ .03-5280925:לט ,רתאב ןיסדוי תרידב ןכו טקייורפב תודובע ועצוב ,א"תב הרפואה םחתמ
.תעכ תועצובמ ןכו 70 -ה תונשב תודובע ועצוב לכירדא-הירא רגרביירפ .סלטוה ןאס דנא יס הטילש יזכרמ תרבח להנמ

02-6794179 :לט ם-י יסדנה חוקיפו םואית-לוהינ יתוריש יטומ יבוק .הירסיק חקפמ -קיציא דרו
.03-5229673:לט ,ןויבס לכירדא-יבא ןיבור .09-9504991 :לט ,הננער לכירדא-חספ דמלמ
.הרקוי יתב ילעב גוצייב קסוע ,02-5639440:לט םילשורי ,מ"עב טסרטניא סרטסווניא לסרמ יקסבוזלinfo@erder.co.il