1970 זאמ םומיח תוכרעמ רדרא

תנקתה םוחתב לארשיב הליבומהו הקיתווה הרבחה הנה םומיח תוכרעמ רדרא תרבח
תונש ףוסמ לחה ,הנש 30 לעמ לש ךשמתמ ןויסינ רדרא תרבחל .ילמשח הפצר םומיח
.למשח תרבחב ילמשח הפצר םומיח םוחתב רדרא יאתבש רמ החמתה רשאכ ,םישישה

.הפצר םומיח םוחתב לארשיב הליבומהו הנושארה איה םומיח תוכרעמ רדרא תרבח
ץולח אוה ,למשח תרבח םעטמ לארשיב הטישה תרדחהל לעפש רדרא יאתבש רמ
.םינשה ךלהמב םיתב יפלאב חלצומה המושייל יארחאהו לארשיב הטישה

םיקה למשח תרבחב ילמשח הפצר םומיח תונקתה לע חוקיפבו היחנהב וקוסיע רחאל
לש תויאמצע תונקתהב קוסעל לחהו םומיח תוכרעמ רדרא תרבח תא רדרא רמ
.םומיחה תוכרעמ

תוכזל המשרנ םינשה ךלהמב .ןתנקתהבו םומיחה תוכרעמ קווישב רדרא תרבח תלעופ םישישה תונש ףוס זאמ
.תיתוכיאו הנימא םומיח תכרעממ םינהנה ,םידרשמ יניינבבו תוריד יתבב ,םייטרפ םיתבב תוחוקל יפלא תב המישר רדרא תרבח
םינקת תלעב תכרעמה .למשחה תרבח ידי לע הצלמוהו הנקתוהש לארשיב הדיחיה תכרעמה איה םיעיצמ ונא התואש תכרעמה
.CE יאפוריא ןקתו 900 י"ת ןקת ילארשי ןקתל המיאתמ איהו םייאפוריא

.רתויב תיתוכיאהו החוטבה םומיחה תכרעמ הנה רדרא לש םומיחה תכרעמinfo@erder.co.il