.רדחו רדח לכל תמאתומ "הפילח"כ הנבנ םומיחה ףוגשכ ,הפצרה חטשמ 100% לש יוסיכ תוללוכ וניתונקתה
יפל תרחא הרוטרפמטל רדח לכ תסוול רשפאמ הז רבד ;רדח לכל םידרפנ הטילשו הלעפה תלעב איה תכרעמה
תעיבק רשפאמה ,תבש ןועש ידי לע תעצבתמ וז ;תכרעמה לכ לע למשחה חולמ הטילש תמייק ,ףסונב .שמתשמה תשקב
.ףסונ עגמ אללו יטמוטוא ןפואב הדובע
הניא רדרא לש םומיחה תכרעמ ,קושב תומייקה םומיחה תוטיש ראשל דוגינב
הריסמו יטתסא ןויקינ לע הרימש תרשפאמ איה .תיבה בוציעב תעגופ
.ןיעל םיארנ םומיח יעצמאב ךרוצה תא

רקיעבו םיפסונ םיידוחיי תונורתימ תונהיל ךל תרשפאמ ,ונלש הדובעה תטיש
םיליכמו הלועמ תיטירב תרצותמ םנה םומיחה יפוג ;תונימאו תוחיטב
לש םומיח היפוג ,םיפוכת יוביכו הלעפה יאנתב תודימעל םידחוימ םיפסות
הלעמל לש הדובע יאנתב וקדבנש לארשיב םידיחיה םיפוגה םנה "רדרא"
.הלקת אלל הנש 30-מ

ךכב אוה ,הפצרל תחתמ ילמשחה םומיחה תטיש לש התוידוחיי ,הלא לכל לעמ
תוכיא לע הרימש ךות תיבל םייקה רתויב םיענה םומיחה תא תרשפאמ איהש
ךות הלעמ יפלכ הטמלמ תולעל םוחל רשפאמה דיחא רוזיפו המיענ ריוא
םירדח םומיחל תילאידיא וז הטיש .הפצרהמ יטיאה ורורחשו םוח תריגא
.תיבה יללחו םיהובג
.ץועיו רבסה תשיגפ םאתלו ךתושרל דומעל חמשנ

תילמשח הפצר םומיח תכרעמ תנקתהל תובוט תוביס 8

.הממיה תועש לכב תיבה תוניפ לכב דיחאו םיענ םוחה .1
.ןוילעה סלפמב םוח תורבטצה תעינמלו םיהובג םיללח םומיחל ילאידיא ןורתפ - הפצרהמ תיתגרדה םוח תטילפ .2
.תפטוש הקוזחת אללו יאלב ביכרמ אלל שומישו הנקתהב הריבס האצוה .3
.דרפנב רדח לכב הלעפה תועשו הרוטרפמט לע הטילש תלוכי .4
.יעובשו ימוי תונכת רשפאמו תבש ירמושל םיאתמ ,תיטמוטוא םוח תרימשו הלעפה .5
.םיפושח םיקספמו םיעקש םירוביח אלל - תויטבמאו םידלי ירדחל רתויב החוטבה הטישה .6
.םוח תריגא ידי לע תואצוהב ןוכסיח .7
.ריוואה תוכיאב העיגפ אללו רדחה םינפמ הטילש ךות ד"ממ םומיחל רתומש דיחיה םומיחה .8

"רדרא" לש תכרעמ ןיקתהל תוביס

רתוי רבכ תלעופו לארשיב םוחתב הליבומהו הקיתווה הנה "רדרא" תרבח .1
הפצר םומיח תונקתה חוקיפו היחנהב קסע רדרא יאתבש .הנש םישולשמ
.ץראל הטישה תא האבייש למשחה תרבח םעטמ

ידי לע היביכרמ לכ לע הנקתהל הרשואש תכרעמה הנה "רדרא" תכרעמ .2
ירישכמ תוחיטב 900 י"ת םינקתה תושירדב תדמוע האצמנו םינקתה ןוכמ
.םייאפוריא םינקתו למשח

תונימא ילעבו םלועב ליבומ לעפמ ידי לע םירצוימ "רדרא" לש םומיחה יפוג .3
.לארשיב הדובע תונש םישולשמ רתוי ךשמב ונחבנש רחאל תחכומ

רתויב םיאתמה ןפואב הפצרהמ 100% יוסיכ ךות תמלשומ המאתהב רדח לכב תונבנו "הפילח"כ תונקתומ רדרא תוכרעמ .4
.םומיחה תוכיאו תיתשתה תוניקתל

.תוכשוממ הנקתה תונש לש דרוקר םע קושב םיסונמה הנקתה ישנא םנה "רדרא" לש הנקתהה יתווצ .5

תוחוקל תמישר םכל הגיצמה קושב הדיחיה הרבחה הנה רדרא תרבח .רתויב בוטה תורישהמ תינהנ "רדרא" תוחוקל תחפשמ .6
.תובר םינש ךרואל םיצורמ

.חוקלה תוחונל תוריהמו תוליעיב תועצבתמו םירחא עוצקמ ילעב םע םימואיתב תויולת ןניא "רדרא" תונקתה .7

.םייחה לכל תוירחא תינכות היתוחוקלל העיצמ רדרא .8

חמשנו עדימ תלבקל ונידרשמל רשקתה-ךדצמ תובייחתה לכ אלל ץראב םוקמ לכל ךילא םיעיגמו םניח ץועיי ךל םישיגמ ונא .9
.ךתורישל דומעל

םיימשב אל הז הפצר םומיחinfo@erder.co.il